SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
TUŽBA
 
Apatinska pivara tužila Konkurencijsko vijeće BiH
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 17.12.2013. - 08:19:55
SARAJEVO - Konkurencijsko vijeće BiH odbilo je zahtjev Apatinske pivare za odgađanje izvršenja konačnog rješenja ove institucije kojim je srbijanska kompanija kažnjena sa 430.000 KM zbog zloupotrebe dominantnog položaja na tržištu distribucije i prodaje piva na teritoriji Republike Srpske.
Apatinska pivara pokrenula je sudski spor pred Sudom BiH kojim traži poništenja konačnog rješenja Konkurencijskog vijeća BiH, a podnijela je i zahtjev za odgađanje izvršenja rješenja do donošenja konačne sudske odluke. Da podsjetimo, Konkurencijsko vijeće BiH utvrdilo je da je nezaključivanjem kupoprodajnog ugovora za 2012.godinu sa privrednim subjektom Dejan komerc Doboj Apatinska pivara zloupotrijebila dominantni položaj na tržištu RS-a.

Apatinska pivara je, kako je navedeno u rješenju, onemogućila ulazak dobojskom preduzeću na tržište distribucije piva RS-a, te je primijenila različite uslove u odnosu na ostale privredne subjekte sa kojima je zaključila kupoprodajni ugovor za 2012. godinu, čime je Dejan komerc isključila sa relevantnog tržišta i time ga stavila u nepovoljan konkurentski položaj.

Apatinska pivara je u svom zahtjevu za odgađanje izvršenja rješenja navela da je riječ o pravnom licu registrovanom u Srbiji te bi u slučaju uspjeha tužbe obaveza povrata iznosa od 430.000 KM predstavljala niz operacija koje se odnose na platni promet između dvije zemlje, a što je povezano sa nesrazmjerniim teškoćama i značajnim gubicima, te je upitno na koji način bi to bilo izvodivo.

Apatinska pivara navodi i da ukoliko ne bi platila kaznu u predviđenom roku, izvršenje bi bilo sprovedeno na imovini društva Molson Coors d.o.o. Banjaluka, a koje ostvaruje prihode samo od pružanja usluga sa povezanim licima. Izvršenjem naplate bi se, navodi Apatinska pivara, dovelo u pitanje poslovanje ovog društva.

Apatinska pivara smatra da bi obaveza koju je Konkurencijsko vijeće BiH naložilo da Apatinska pivara u roku od 30 dana potpiše kupoprodajni ugovor sa društvom Dejan Komerc Doboj i isplati mu iznos od 3.059,65 KM na ime naknade troškova postupka bila štetna.

- Potpisivanje kupoprodajnog ugovora sa Dejan Komercom prouzrokovalo bi značajnu štetu i gubitke za Apatinsku pivaru s obzirom na finansijsku situaciju privrednog subjekta Dejan Komerc, a za koju bi bilo neizvjesno kako bi bila nadoknađena, navela je Apatinska pivara.

Odbijajući zahtjev Apatinske pivare, Konkurencijsko vijeće BiH je konstatovalo da je izrečena novčana kazna 70-80 puta manja od maksimalne novčane kazne predviđene zakonom koja izosi 10% od ukupnog prihoda subjekta iz godine koja je prethodila godini povrede zakona. Takođe, Konkurencijsko vijeće je prilikom utvrđivanja novčane kazne imalo u vidu ranije rješenje iz septembra 2012. godine kojim je izreklo novčanu kaznu u iznosu od 265 hiljada KM Apatinskoj pivari zbog kršenja zakona.

Konkurencijsko vijeće smatra i da je neosnovano hipotetičko ukazivanje na mogućnost nastanka teškoća i gubitaka Apatinske pivare ukoliko bi sudska presuda bila u njenu korist jer je i u nekim ranijim predmetima nakon presuda Suda BiH postupalo po odredbama važećih propisa i vršilo povrat novca u veoma kratkom roku.

Konkurencijsko vijeće navodi da je novčanu kaznu izreklo Apatinskoj pivari a ne Molson Coorsu d.o.o. Banjaluka, te smatra neosnovanim navode o finansijskim problemima Molson Coorsa protiv kojeg će se provesti postupak naplate samo ako Apatinska pivara ne izvrši uplatu novca.
Navodi oko finaniijskih problema za privredni subjekt Molson Coors mogu se smatratii najavom Apatinske pivare da neće izvršiti svoje obaveze oko plaćanja novčane kazne od 430.000 KM, navodi Konkurencijsko vijeće u svojm obrazloženju.

Takođe, Konkurencijsko vijeće BiH neosnovanim smatra i zahtjev za produženje roka za zaključivanje kupoprodajnog ugovora sa Dejan Komercom pod jednakim uslovima kao i sa drugim distibuterima u RS buduči da bi Apatinska pivara time nastavila kršenje odredbi zakona. Na kraju, Konkurencijsko vijeće zaključuje da Apatinska pivara nije navela ni jednu relevatnu činjenicu niti dokaz koji bi se mogli smatrati opravdanim, te je stoga i odbilo zahtjev za odgađanju izvršenja osporenog rješenja.