SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
POTEZI
 
Glas Kine za jačanje kineskog soft powera
Autor/izvor: SEEbiz / Politika
Datum objave: 01.04.2018. - 10:56:25
PEKING - Ki­na je pro­šloga tjedna na­ja­vi­la da će spo­ji­ti tri na­ci­o­nal­na me­di­ja u kon­glo­me­rat ko­ji će pod di­rekt­nom kon­tro­lom Ko­mu­ni­stič­ke par­ti­je kroz lije­pe pri­če o Ki­ni ši­ri­ti utje­caj ze­mlje u svije­tu.

In­te­gra­ci­jom Ki­ne­skog me­đu­na­rod­nog ra­di­ja, Ki­ne­skog na­ci­o­nal­nog ra­di­ja i Cen­tral­ne te­le­vi­zi­je Ki­ne (CCTV) u je­din­stve­ni Glas Ki­ne na­sta­je je­dan od naj­ve­ćih me­dij­skih en­ti­te­ta na svije­tu, sa sko­ro 15.000 za­po­sle­nih, vi­še de­se­ti­na do­pi­sni­šta­va ši­rom svije­ta i pro­gra­mi­ma na 60 je­zi­ka. 

Šef ovog me­dij­skog diva Shen Ha­si­ong re­kao je da je cilj iz­grad­nja na­ci­o­nal­nog ser­vi­sa svjet­ske kla­se ko­ji će oba­vlja­ti za­dat­ke po na­lo­gu cen­tral­ne vla­de, is­pri­ča­ti pri­ču o Ki­ni na pra­vi na­čin i po­ve­ća­ti ta­ko­zva­nu me­ku moć ze­mlje (soft power). Ime je mu­dro oda­bra­no da pa­ri­ra Gla­su Ame­ri­ke, ko­ji je osno­va­la ame­rič­ka vla­da po­slije Drugog svjetskog ra­ta kako bi promovirala ame­rič­ke in­te­re­se.

Naj­mno­go­ljud­ni­ja ze­mlja svije­ta odav­no je sve­pri­sut­na ši­rom pla­ne­te kroz eti­ke­tu "Made in China", ali po­sljed­njih go­di­na Pe­king se tru­di da od sa­me ze­mlje na­pra­vi brend ka­ko bi stran­ci­ma po­sta­la pri­vlač­na zbog kul­tu­re i vrijed­no­sti, na sli­čan na­čin kao što to ra­di Ame­ri­ka.

Pre­ma jed­nom is­tra­ži­va­nju ko­je na­vo­di „Eco­no­mist”, za to iz­dva­ja 10 mi­li­jar­di do­la­ra go­di­šnje, što vje­ro­jat­no pred­sta­vlja naj­ve­ću dr­žav­nu kam­pa­nju za od­no­se s jav­no­šću. Usporedbe radi, Ame­ri­ka je za jav­nu di­plo­maci­ju 2014. iz­dvo­ji­la 670 mi­li­ju­na do­la­ra.