SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
NADZOR
 
Hanfa utvrdila nezakonitosti i nepravilnosti u radu PBZ Investa
Autor/izvor: Siniša Malus, sinisamalus@seebiz.eu
Datum objave: 25.11.2018. - 15:10:00
Zadnja izmjena: 25.11.2018. - 15:12:02
ZAGREB - Hrvatska agencija za nadzor financijskih usliuga (Hanfa) utvrdila je nezakonitosti i nepravilnosti u radu PBZ Investa, priopćeno je s posljednje sjednice Upravnog vijeća Hanfe. 

Kao prvu mjeru, Hanfa je PBZ Investu odredila da najkasnije do najkasnije do 31. siječnja 2019. godine unaprijediti sustav upravljanja rizicima na način da:

a) za određivanje profila rizičnosti investicijskih fondova kojima upravlja, vezano za tržišni rizik:

- uzme u obzir one tehnike i alate koje koristi za upravljanje istima, kao i uspostavljena interna ograničenja izloženosti na odabrane tehnike mjerenja tržišnog rizika,

- međusobno uskladi interne akte kojima je uređeno određivanje i mjerenje profila rizičnosti investicijskih fondova s internim aktima koji uređuju upravljanje tržišnim rizicima kojima su investicijski fondovi izloženi,

b) osigura učinkovitost i samostalnost funkcije upravljanja rizicima:

-  u dijelu koji se odnosi na upravljanje kreditnim rizicima tako da je ista u mogućnosti samostalno koristiti podatke i parametre koje zaprima od strane vanjskih pružatelja usluga i na temelju istih samostalno izračunati kreditni rejting korporativnih izdavatelja i država izdavatelja,

- tako da su ocjene kreditnih rizika preuzetih pozicija primjereno dokumentirane,

Najkasnije do 6. veljače 2019. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostaviti izvještaj o poduzetim mjerama naloženih točkom I.1.a) i I.1.b) izreke ovogrješenja s pripadajućom dokumentacijom i dokazima iz kojih će biti vidljivo da su utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene.

Kao drugu mjeru, PBZ Investu naloženo je najkasnije do 10. kalendarskog dana u mjesecu, za protekli kalendarski mjesec, počevši od veljače 2019. pa zaključno do travnja 2019. godine, Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostavlja:

a) izračune kreditnih rejtinga korporativnih izdavatelja i država izdavatelja koje je funkcija upravljanja rizicima samostalno izračunala na temelju podataka i parametara zaprimljenih od strane vanjskih pružatelja usluga, iz kojih će biti vidljivo da su kreditni rizici preuzetih pozicija točno izmjereni na temelju spravnih i pouzdanih podataka i da su postupci, alati i tehnike upravljanja kreditnim rizicima primjereno dokumentirani,

b) podloge izračuna iz prethodne točke izreke ovog rješenja, iz kojih će biti vidljivo koji su podaci i parametri uzeti u obzir i s kojom važnosti,

2. najkasnije do 31. siječnja 2019. godine uspostavi kadrovske uvjete koji će osigurati učinkovito obavljanje poslova funkcije upravljanja rizicima i učinkovitost sustavaupravljanja rizicima,3. najkasnije do 6. veljače 2019. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostavi izvještaj o poduzetoj mjeri naloženoj točkom II.2. izreke ovog rješenja s pripadajućom dokumentacijom i dokazima iz kojih će biti vidljivo da su utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene. 

PBZ Investu naloženo je da  najkasnije do 31. siječnja 2019. godine mora izraditi, usvojiti i primjenjivati sve interne akte, politike i procedure na hrvatskom jeziku,2. najkasnije do 6. veljače 2019. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga podnijeti izvještaj o poduzimanju mjere naložene točkom III.1. izreke ovog rješenja, s pripadajućom dokumentacijom i drugim dokazima iz kojih je vidljivo da su utvrđenenezakonitosti otklonjene.

Kao posebna nadzorna mjera, nalaže se:

1. osigurati da funkcija upravljanja rizicima, za 31. siječnja 2019. godine u skladu s člankom 57. stavkom 3. točkama 4. i 5. Zakona o otvorenim investicijskim fondovimas javnom ponudom (Narodne novine br. 44/16) sastavi izvještaj o:

a) usklađenosti između postojeće razine izloženosti rizicima UCITS fondova kojima društvo za upravljanje upravlja i unaprijed određenog profila rizičnosti UCITSfondova,

b) usklađenosti svakog pojedinog UCITS fonda kojim društvo za upravljanje upravlja s ograničenjima izloženosti rizicima koja su određena ili propisana za taj UCITSfond,

c) primjerenosti i učinkovitosti politika i procedura upravljanja rizicima, pri čemu se posebno navodi jesu li u slučaju eventualnih nedostataka poduzete odgovarajućemjere za njihovo uklanjanje,

d) o postojećim razinama izloženosti rizicima svakog UCITS fonda kojim društvo upravlja i svim stvarnim i predvidljivim kršenjima njegovih ograničenja rizičnosti,kako bi se osiguralo poduzimanje pravovremenih i primjerenih mjera,

Izvještaje o prvedenim mjerama Hanfi moraju dostaviti najkasnije do 28. veljače 2019. 

Najkasnije do 15. travnja 2019. godine PBZ Invest mora Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostaviti izvještaj interne revizije o procjeni adekvatnosti, učinkovitosti i djelotvornosti sustava upravljanja rizicima za Društvo i investicijske fondove kojima upravlja.

PBZ Invest d.o.o. upravlja s dvanaest investicijskih fondova: PBZ START fondom, PBZ E-START fondom, PBZ D-START fondom, PBZ Short term bond fondom, PBZ Bond fondom, PBZ Dollar Bond fondom, PBZ Dollar Bond fondom 2, PBZ Conservative 10 fondom, PBZ International Multi Asset fondom, PBZ Flexible 30 fondom, PBZ Global fondom i PBZ Equity fondom.