SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
REVIZOR
 
Izvještaj Prve banke nije u skladu sa standardima
Autor/izvor: SEEbiz / Vijesti
Datum objave: 26.12.2018. - 19:04:19
PODGORICA - Nezavisni revizor BDO dao je mišljenje sa rezervom na finansijski izvještaj Prve banke za 2017. godinu zbog odstupanja od međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS).

Jedna od zamjerki je što naknade i provizije na odobrene kredite i garancije do maja 2015. godine Prva banka nije obračunavala u skladu sa MRS, pa revizor nije mogao utvrditi efekte koje bi primjena tih standarda u periodu prije maja 2015. godine imala na finansijske iskaze banke za 2017. godinu.

Navedeno je da su zbog pogrešno primijenjenih standarda stečena aktiva i sredstva namijenjena prodaji i rezultat poslovanja banke za 2017. godinu precijenjeni za iznos od 234 hiljade eura.

Revizor se nije mogao uvijeriti da li je ova banka u prethodnim periodima adekvatno primijenila računovodstvenu politiku vrednovanja stečene aktive, kao i efekte koje bi ovo pitanje moglo imati na njene finansijske iskaze za 2017. godinu.

Rezervacije za potencijalne gubitke na osnovu kredita i drugih potraživanja od klijenata su, kako navodi revizor, precijenjene najmanje za 286 hiljada eura, dok su ispravka vrijednosti za stavke bilansne aktive i rezervisanja za vanbilansne stavke, kao i rezultat tekuće godine potcijenjeni najmanje za iznos od milion i 58 hiljada eura.

Revizor je skrenuo pažnju da potraživanja po osnovu faktoringa i stečene aktive iznose 19,3 miliona eura.

"Nadoknadivost portfolija stečene aktive i potraživanja po osnovu faktoringa i restrukturiranih kredita u budućem periodu će zavisiti od sposobnosti banke, odnosno faktoring dužnika, da realizuju imovinu u svom portfoliju, kao i sredstva obezbjeđenja po osnovu faktoringa i restrukturiranih kredita u iznosima koji pokrivaju najmanje iznose izloženosti prema ovim dužnicima. Shodno navedenom, može postojati neizvjesnost po pitanju mogućnosti banke da realizuje sredstva obezbjeđenja u potrebnim iznosima, kao i po pitanju vremena potrebnog za takvu realizaciju", naveo je revizor.

Naveli su i da se protiv banke vodi više sporova u kojima potraživanja iznose 5,9 miliona eura bez zateznih kamata, dok banka za rezerve potencijalnih gubitaka od ovih sporova ima 135 hiljada eura.

Pojedinačno najveći vlasnik banke je Aco Đukanović, brat predsjednika države.

U Prvoj banci prošle godine značajno su povećani depoziti Vlade, državnih preduzeća i opština i njenih preduzeća i iznosili su 127,6 miliona eura, a godinu ranije bili su 92,2 miliona eura. Od ukupno 222 miliona depozita po viđenju na državne se odnosi 68 miliona eura, a u 2016. od ukupnih depozita po viđenju od 165 miliona na državne se odnosilo 47,8 miliona. Država u Prvoj banci ima i 59,4 miliona eura koji su oročeni kratkoročno, što je više od polovine ukupnih kratkoročnih depozita od 112 miliona. U 2016. godini državni kratkoročni depoziti vrijedili su 44,4 miliona eura od tada ukupnih 99 miliona.